با توجه به پایان آزمون های نوبت اول و نیاز دانش آموزان به استراحت و تفریح، برنامه اردوی تفریحی، ورزشی به تصویب شورای مدرسه رسید، این اردو در محل اردوگاه دانشگاه امام صادق واقع در شهرستان گیلاوند روز جمعه 29 دی ماه بعد از آزمون گزینه آغاز گردید. برنامه اردو شامل فوتبال، والیبال، قایق سواری، فوتبال ساحلی ، استخر ، بازی های گروهی و …  بود، دانش آموزان شب را در  خوابگاه های اردوگاه گذرانده و ظهر روز شنبه 30 دی ماه به مدرسه بازگشتند.
فهرست