گزارش جلسات انجمن

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:سه شنبه 14 بهمن
ساعت: 14
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

 

گزارش / مصوبات

در حال بروزرسانی …

تصاویر جلسه

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ:سه شنبه 23 دی
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

گزارش / مصوبات

در حال بروزرسانی…

تصاویر جلسه

جلسه اول 

اطلاعات برگزاری

تاریخ:سه شنبه 2 دی
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

گزارش / مصوبات

در حال بروزرسانی…

تصاویر جلسه

فهرست