گزارش جلسات انجمن

جلسه چهارم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: یکشنبه 3 بهمن
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

گزارش مدیریت از فعالیت های بخش های مختلف مدرسه

پیشنهادات اعضا در مورد برنامه های دهه مبارک فجر

گزارش آموزشی مسئول پایه یازدهم

تحلیل جلسات آموزش خانواده

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: یکشنبه 5 دی
ساعت: 14:50
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

گزارش مختصر مدیریت از فعالیت های فرهنگی

گزارش مسئول پایه دوازدهم

توضیحات معاون آموزشی در مورد نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول و گزینه دو

توضیحات مدیریت مدرسه در مورد مابه التفاوت شهریه

تعیین موضوع جلسه آموزش خانواده 26 دی

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: شنبه 7 آذر
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

پیگیری هماهنگی جلسات آموزش خانواده

بررسی نتایج آزمون گزینه دو

گزارش مسئول پایه دهم

گزارش معاون پرورشی دبیرستان

جلسه اول 

اطلاعات برگزاری

تاریخ:شنبه 8 آبان
ساعت: 14:30
محل برگزاری: دبیرستان دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

خلاصه گزارش جلسه

بررسی جلسات آموزش خانواده و عناوین آن

تعیین روزهای جلسه شورا

انتخابات رئیس شورا، نائب رئیس و منشی شورا

فهرست