کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

 

قاسم  قاسمی

معاون پرورشی

 

محسن  نیری

معاون اجرایی و اداری

مسئول فناوری و سایت

سیدحسام الدین چاوشی

معاون انضباطی

 

امیر برزگر

مسئول پایه دوازدهم

سینا  محمودی

مسئول پایه یازدهم

حسن یارمحمدی

مسئول پایه دهم

علی  شبانی

مشاور آموزشی و تربیتی

مسعود  حسینی

انتشارات

امیـد  خـدام

مهماندار

باقر  اسماعیلی

مهماندار

رضـا خوشحال
فهرست