کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

 

قاسم  قاسمی

معاون پرورشی

 

سیدحمیدرضا  خلیلی

معاون اجرایی

مسئول فناوری و سایت

سیدحسام الدین چاوشی

مسئول پایه دوازدهم

سینا  محمودی

مسئول پایه یازدهم

حسن یارمحمدی

مسئول پایه دهم

سجاد  نام آور

مشاور آموزشی و تربیتی

مسعود  حسینی

ناظم

مهدی هرندی

انتشارات و امور دفتری

امیـد  خـدام

مهماندار

حسین  شاملو

مهماندار

علی  نوروزیان
فهرست