کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

معاون آموزشی

قاسم  قاسمی

معاون پرورشی

معاون پرورشی

جناب آقای مهدی  خانی
معاون اجرایی و انضباطی

مسئول فناوری

سیدحسام الدین چاوشی

مسئول پایه دوازدهم

سیدمحمدحسین  صالحی

مسئول پایه یازدهم

سیداحمد  میرگلعذار

مسئول پایه دهم

علی  شبانی

کمک مسئول پایه دوازدهم

حسن  یارمحمدی

کمک مسئول پایه یازدهم

محمدحسین  اردلانی

کمک مسئول پایه دهم

محمدمهدی  نصیری

روابط عمومی/امور دفتری

مهدی  فرجو

انتشارات

امیـد  خـدام

مهماندار

باقر  اسماعیلی

مهماندار

رضـا خوشحال
فهرست