کادر آموزشی

(به ترتیب نام خانوادگی)

دینی دوازدهم
محسن  اسدآبادی

35 سال سابقه تدریس

حسابان/ریاضی دوازدهم
یاسر  ارشدی

20 سال سابقه تدریس

دینی یازدهم
حسن  امیدخدا

24 سال سابقه تدریس

روانشناسی
مهدی بیات

5 سال سابقه تدریس

زبان انگلیسی دهم
علی بنایی

17 سال سابقه تدریس

فیزیک دهم
محسن جناتی

6 سال سابقه تدریس

تربیت بدنی
امین  خلاقی

14 سال سابقه تدریس

تاریخ /جامعه شناسی
سیدمصطفی  ذیحجه زاده

12 سال سابقه تدریس

حسابان یازدهم
حسین  روستایی

32 سال سابقه تدریس

فیزیک دوازدهم
محمدعلی  زمانی فر

17 سال سابقه تدریس

هندسه / گسسته دوازدهم
محمدرضا  سجادی

25 سال سابقه تدریس

زبان انگلیسی یازدهم
حسین  سخایی

15 سال سابقه تدریس

دفاعی / سواد رسانه
داود  سعیدی

15 سال سابقه تدریس

ادبیات یازدهم
علی  عبدلی

24 سال سابقه تدریس

عربی دهم و یازدهم
مهدی  قربانی مبین

8 سال سابقه تدریس

فلسفه و منطق
مجید  قدرتی پور

17 سال سابقه تدریس

شیمی  دوازدهم
مهدی  کمالی

18 سال سابقه تدریس

فیزیک یازدهم
مجید  محسنی

30 سال سابقه تدریس

زیست شناسی یازدهم و دوازدهم

دکتر رضا  میرزامحمدی

30 سال سابقه تدریس

ادبیات/ علوم فنون  دهم
سیداحمد  میرزایی

16 سال سابقه تدریس

زیست شناسی دهم
سامان  مهری

17 سال سابقه تدریس

ریاضی/هندسه  یازدهم
محمدابراهیم  نیک بین

20 سال سابقه تدریس

عربی دوازدهم
سیدمجتبی  هاشمی

15 سال سابقه تدریس

فهرست