کادر آموزشی

(به ترتیب نام خانوادگی)

دینی یازدهم
حسن  امیدخدا

25 سال سابقه تدریس

آمار و احتمال
مجید اکبری

18 سال سابقه تدریس

روانشناسی
مهدی بیات

6 سال سابقه تدریس

فیزیک دهم
محمدرضا  پیشکاری

7 سال سابقه تدریس

تاریخ /جامعه شناسی
سیدمصطفی  ذیحجه زاده

12 سال سابقه تدریس

ریاضی و حسابان
حسین  روستایی

32 سال سابقه تدریس

فیزیک دوازدهم
محمدعلی  زمانی فر

17 سال سابقه تدریس

هندسه / گسسته دوازدهم
محمدرضا  سجادی

25 سال سابقه تدریس

زبان انگلیسی دوازدهم
حسین  سخایی

15 سال سابقه تدریس

دفاعی / سواد رسانه
داود  سعیدی

15 سال سابقه تدریس

عربی دهم
مهدی  قربانی مبین

8 سال سابقه تدریس

فلسفه و منطق
مجید  قدرتی پور

17 سال سابقه تدریس

فیزیک یازدهم
مجید  محسنی

30 سال سابقه تدریس

زیست شناسی یازدهم و دوازدهم

دکتر رضا  میرزامحمدی

30 سال سابقه تدریس

ادبیات/ علوم فنون  دهم
سیداحمد  میرزایی

16 سال سابقه تدریس

زیست شناسی دهم
سامان  مهری

17 سال سابقه تدریس

ریاضی/هندسه  یازدهم
محمدابراهیم  نیک بین

20 سال سابقه تدریس

عربی دوازدهم
سیدمجتبی  هاشمی

15 سال سابقه تدریس

فهرست