کادر آموزشی

(به ترتیب نام خانوادگی)

فلسفه دهم و یازدهم
جواد آقایی

11  سال سابقه تدریس

ادبیات و علوم فنون
ابوالفضل ارمندپور

13  سال سابقه تدریس

آمار و احتمال
مجید اکبری

18 سال سابقه تدریس

دینی یازدهم
حسن  امیدخدا

25 سال سابقه تدریس

آزمایشگاه شیمی
مهدی بشارت نیا

22 سال سابقه تدریس

روانشناسی
مهدی بیات

7 سال سابقه تدریس

شیمی دهم و یازدهم
مجید  بهبودی

26 سال سابقه تدریس

فیزیک دهم
محمدرضا  پیشکاری

7 سال سابقه تدریس

تاریخ /جامعه شناسی
سیدمصطفی ذیحجه زاده

12 سال سابقه تدریس

ریاضی و حسابان
حسین  روستایی

32 سال سابقه تدریس

دینی دوازدهم
محمد  رضایی بقا

15 سال سابقه تدریس

فیزیک دوازدهم
محمدعلی زمانی فر

17 سال سابقه تدریس

هندسه / گسسته دوازدهم
محمدرضا  سجادی

26سال سابقه تدریس

زبان انگلیسی دوازدهم
حسین  سخایی

16 سال سابقه تدریس

دفاعی / سواد رسانه
داود  سعیدی

15 سال سابقه تدریس

زبان انگلیسی یازدهم
محمدمهدی  سادات حسینی

30 سال سابقه تدریس

تاریخ و جغرافی
فرشاد سلحشوری

20 سال سابقه تدریس

حسابان دوازدهم
محسن  شریفی

15 سال سابقه تدریس

شیمی دوازدهم
محمد  عبدالهی

27 سال سابقه تدریس

عربی یازدهم
مجید  غلامی

19 سال سابقه تدریس

اقتصاد
علی  غلامی

4 سال سابقه تدریس

عربی دهم
مهدی  قربانی مبین

8 سال سابقه تدریس

روانشناسی و جامعه شناسی
علی  محمدی

5 سال سابقه تدریس

فیزیک یازدهم
مجید  محسنی

30 سال سابقه تدریس

زیست شناسی یازدهم و دوازدهم

دکتر رضا  میرزامحمدی

31 سال سابقه تدریس

ادبیات دوازدهم
ابوالفضل  معجزاتی

24 سال سابقه تدریس

ادبیات/ علوم فنون  دهم
سیداحمد  میرزایی

16 سال سابقه تدریس

زیست شناسی دهم
سامان  مهری

17 سال سابقه تدریس

ریاضی/هندسه  یازدهم
محمدابراهیم  نیک بین

20 سال سابقه تدریس

عربی دوازدهم
سیدمجتبی  هاشمی

15 سال سابقه تدریس

فهرست