برنامه های پایه دوازدهم در هفته اول مهر ماه طبق برنامه برگزار گردید.

آغاز برنامه عصرمانی (واحد مطالعاتی و رفع اشکال)

برگزاری آزمون تستی

همایش تمرکز و گوش دادن فعال

فهرست