با توجه به فرصت مناسب کلاس های دوره تابستان و احساس نیاز به برگزاری کلاس های مهارتی، در هفته یک جلسه کلاس آشنایی با مکانیک خودرو به برنامه های تابستان دانش آموزان اضافه گردید.

در این دوره دانش آموزان با کلیات فنی خودرو و تعدادی مهارت ضروری ( ماند تعویض چرخ، بررسی آب و ورغن و عیب های عمومی موتور) آشنا شدند.

استفاده از استاد کار تحصیل کرده در این رشته (جناب آقای داوودی) و انجام کارهای عملی روی خودرو از امتیازات این برنامه بود.

فهرست