مدیریت متوسطه دوره دوم پسرانه تهران

مدیریت مقطع

جناب آقای مهدی نصیری

سوابق علمی و کاری

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مدیریت آموزشی

15 سال سابقه معاونت دانشگاه تربیت معلم

20 سال سابقه مدیریت مدارس متوسطه

 

فهرست