دانش آموزان پایه دوازدهم از روز سوم فروردین 1402 مصادف با روز اول ماه مبارک رمضان در مدرسه جهت مطالعه و جمع بندی دروس حضور یافتند. برنامه مطالعه و رفع اشکال روزانه از ساعت 8:45 الی 21:30 با حضور جناب آقای محمودی (مسئول پایه دوازدهم) و آقایان علی اکبری (5روز اول) و عالم شکن (5روز دوم) کمک مسئولان پایه برگزار گردید.

درتمامی روزها، نیروهای رفع اشکال (آقایان عرفانی، جعفری، تحویلداری، صادقی، صدیقی) نیز حضور بهم رسانیدند.

این مطالعه تا پایان روز شنبه 12 فروردین 1402 ادامه یافت و دانش آموزان در این روز پس از صرف شام از مدرسه خارج شدند.

در این 10 روز به جمع بندی پایه دهم و یازدهم پرداخته شده و آزمون هایی به صورت دوره ای از دانش آموزان پایه دوازدهم گرفته شد.

فهرست