مطابق تقویم اجرایی تابستان پایه دوازدهم، برنامه مطالعاتی دانش آموزان بعد از پایان یافتن برنامه درسی روزانه و استراحت برگزار می گردد.

برنامه ریزی های لازم برای چگونگی مطالعه دانش آموزان و همچنین استفاده از نیروهای رفع اشکال در این بازه مطالعاتی انجام و در حال اجرا می باشد.

فهرست