برنامه اردوی شبمانی پایه دوازدهم روز شنبه ۱۶ دیماه برگزار گردید.

این اردو جهت تغییر روحیه دانش آموزی و جلوگیری از یکنواختی اردوی مطالعاتی برنامه ریزی گردیدو  دانش آموزان تا ساعت ۲۰ برنامه مطالعاتی ارائه شده توسط مسئول پایه را اجرا و بعد از آن وارد فاز تفریحی اردو ( فوتبال، بازی های گروهی، شب نشینی در حیاط با دوستان و …) شدند.

دانش آموزان شام را مهمان مدرسه بودند.

فهرست