پس از برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان به صورت مجازی( سامانه آموزشی شما)، دو جلسه (در تاریخ های 2 دی ماه و 23 دی ماه) با حضور اعضای انجمن در محل دبیرستان و رعایت فاصله گذاری تشکیل گردید و مسائل مربوط به مدرسه و دانش آموزان و گزارشی از روند آموزشی ارائه گردید.

 

جلسه 23 دی
فهرست