جلسه آموزش خانواده و پرسش و پاسخ با عنوان “ریشه بحران های غیر ضروری” توسط استاد محمد شاهی، برای ارائه راهکار درتعامل با فرزندان جهت اولیای مدرسه برگزار شد. در پایان جلسه نیز کارنامه های نوبت اول و همچنین کارنامه آزمون گزینه دو اعطا گردید.

فهرست