امسال برای اولین بار طرح ایجاد فضایی برای بازی های فکری در مدرسه اجرا گردید.

فضای برگزاری این بازی های با تجهیز سالن طبقه همکف به میز و صندلی در نظر گرفته شد، انواع مختلف بازی ها برای این برنامه تهیه و مسابقاتی نیز برگزار گردید.

این ایده مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته و برای تنوع، بازی های جدید به صورت مداوم ارائه و جایگزین می گردد.

فهرست