با توجه به تصمیم مدرسه و تائید انجمن اولیا و مربیان مبنی بر ادامه برگزاری جلسه آموزش خانواده، دومین جلسه با موضوع تعامل اولیا و دانش آموزان در فضای مجازی، با دعوت از استاد محمدشاهی (کارشناس امور تربیتی و آموزشی، مشاور خانواده) روز یکشنبه 12 بهمن از ساعت16 در فضای آموزش مجازی مدرسه (سامانه شما) برگزار گردید.

با توجه به استقبال و پیشنهاد اولیا مبنی بر ادامه این جلسات، انشاا… این جلسات ادامه خواهد داشت.

 

فهرست