برنامه بازدید از مجلس شورای اسلامی روزیکشنبه چهاردهم آبان ماه با هماهنگی های قبلی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید.
بازدید از موزه و کتابخانه مجلس و همچنین حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این برنامه قرار داشت.
جناب آقای یزدی خواه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی بین دانش آموزان حضور یافته و ضمن خیر مقدم توضیحاتی پیرامون جلسات مجلس به دانش آموزان ارائه دادند.
در پایان به صرف ناهار ازدانش آموزان در مجلس شورای اسلامی پذیرایی به عمل آمد.
از تمام مسئولین و دست اندرکاران هماهنگی این بازدید سپاسگزاریم.
فهرست