مطابق برنامه تابستانی، برای روزهای دوشنبه برنامه اردو و بازدید برگزار گردید.

روز دوشنبه 9 مرداد دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با حضور در اردوگاه حبیب (فرحزاد) با پذیرایی میان وعده و ناهار و استفاده از استخر مجموعه و سایر برنامه های پیش بینی شده شرکت و فعالیت نمودند.

تفاوت این برنامه با اردوهای قبلی اردوگاه حبیب، دعوت از یک شرکت متخصص برگزار کننده اردوهای دانش آموزی بود تا بازی های متنوع اردویی همچون تیراندازی، بیگ بال، بورد گیم و آب بازی برای دانش آموزان اجرا نماید.

فهرست