اردوی سیاحتی، زیارتی مشهد مقدس از روز پنجشنبه 30 دی ماه  لغایت سه شنبه 4 بهمن ماه برای دانش آموزان پایه دوازدهم با اخذ مجوزهای لازم برگزار گردید.

همکاران محترم: معاون پرورشی، مسئول پایه دوازدهم و معاونت آموزشی در این اردو  دانش آموزانرا همراهی کردند.

فهرست