با توجه به برنامه تابستان، روزهای چهارشنبه به فعالیت های فوق برنامه ورزشی، اردویی اختصاص دارد، لذا برای روز چهارشنبه 12 مرداد اردوی فرهنگی، زیارتی در امامزاده عبدالعظیم حسنی در نظر گرفته شد.

برنامه مذکور از صبح تا پیش از ظهر برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید.

فهرست