اردوی تفریحی ورزشی پایه دوازدهم با هدف تغییر حال و هوا و روحیه دانش آموزان در روز پنجشنبه 4 آبان برگزار گردید.

دانش آموزان صبح زود از دبیرستان حرکت و صبحانه (املت) را ساعت 7 در ایستگاه اول صرف نمودند.

نماز ظهر به صورت جماعت در جانپناه برگزار گردید در ایستگاه پنجم برنامه بازی و تفریح اجرا گردید. پس از صرف ناهار مسیر بازگشت با تله کابین طی شد تا فشار جسمی زیادی به دانش آموزان وارد نگردد.

فهرست