با توجه به اینکه طبق تقویم اجرایی و برنامه تابستان، روزهای چهارشنبه به فعالیت های فوق برنامه ورزشی، اردویی اختصاص دارد، لذا برای روز چهارشنبه 29 تیرماه اردوی تفریحی فوتبال و پینت بال در مجمعه تفریحی ورزشی سرخه حصار در نظر گرفته شد.

برنامه مذکور از صبح تا پیش از ظهر برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید.

فهرست