یکی از دشواری های آموزش در فضای مجازی، برگزاری کلاس های مربوط به دروس عملی می باشد. در جایی که دانش آموز نیاز است تا با حضور در محیط آزمایشگاه یا کارگاه زیر نظر مدرس مربوطه اقدام به انجام آزمایشی نماید تا نتیجه را به صورت ملموس و با حواسی غیر از شنیدار درک نماید.

در زنگ آزمایشگاه همیشه سعی بر آن است تا به اهداف ذکر شده برسیم. آزمایشات مقابل دوربین برای دانش آموزان انجام می شود و راه کار انجام برخی آزمایشات (بی خطر) که لوازم آن در منزل فراهم است، به دانش آموز ارائه می شود تا زیر نظر اولیای محترم صورت پذیرد.

 

فهرست